Sushovan Samantaray

Sushovan Samantaray

Team Captain

Marble Surface

Yash Pathak

Chief Technical Officer

Yash Pathak

Chief Technical Officer

SANJIT.jpeg

Sanjit Franklin

Electrical Head | ESO

Sehaj Singh

Management Head

Akarsh.png

Vehicle Dynamics & Brakes head

Akarsh N S